Stappie VZW

Kwaliteitsbeleid

 

  • het beschrijven van de missie, visie en waarden ten aanzien van de hulp- en dienstverlening (SMK 3.1)
  • het kenbaar maken van de missie, visie en waarden aan de cliënten, het personeel en aan derden (SMK 3.1)
  • het beschrijven en periodiek actualiseren van de objectieven ten aanzien van de doelgroepen (SMK 3.1)
  • het respectvol bejegenen van de cliënt (SMK 1.3.x)
 • Het centrum heeft tot doel een hoogstaand revalidatieaanbod uit te bouwen binnen een functionele en evenwichtige structuur van kwaliteit en financiële mogelijkheden en in complementariteit  met andere voorzieningen in de regio.

  Dit revalidatieaanbod omvat de grondige multidisciplinare diagnostiek, de multidisciplinaire en functionele revalidatie, de psychosociale en pedagogische opvolging van personen met een beperking en beoogt een optimale ontplooiing in functie van de gehele of gedeeltelijke maatschappelijke integratie of reïntegratie van alle personen bij wie deze doelstelling wordt bedreigd en waarvoor een multidisciplinaire aanpak is aangewezen.

  Deze doelstelling kan enkel met succes worden gerealiseerd op voorwaarde dat de revalidatie niet alleen focust op de cliënt maar ook op zijn omgeving.

  Het revalidatieprogramma wil dit alles realiseren door het verhogen van de competentie  van de cliënt en zijn omgeving in functie van een optimale ontplooiing en welzijn, rekening houdend met zijn mogelijkheden en beperkingen.

 • Stappie vzw wil:

  • een kwaliteitsvolle, wetenschappelijk gefundeerde revalidatie aanbieden
  • in de regio Oostende een toonaangevende rol spelen in de hulpverlening aan personen met een beperking.

  De visie van het Centrum bestaat in de overtuiging dat:

  • elke persoon intrinsiek voldoende mogelijkheden heeft om een integratie in de maatschappij te realiseren
  • deze hulpverlening in eerste instantie – en zolang als mogelijk – moet kunnen verstrekt worden op ambulante wijze: d.w.z. dat :
  • de betrokken persoon in de eigen omgeving (gezin, school…) moet kunnen blijven
  • de betrokkenheid en medewerking van deze eigen omgeving maximaal moet benut worden.
  • de motivatie van de cliënt en/of zijn omgeving belangrijk is voor een goede revalidatie.
  • Geloof in de unieke eigenheid van elke persoon en in zijn omgeving
  • Geloof in de ontwikkelingsmogelijkheden van elke persoon
  • Respect voor de culturele, religieuze en filosofische waarden van elk individu
  • Respect voor de privacy van elke persoon en zijn omgeving
  • Vertrouwen in de deskundigheid en de betrokkenheid van de medewerkers.
  • Continu streven naar verbeteren van de hulpverlening
 • Persoonsgerichte doelstellingen

  • Bereiken van een maximaal ontwikkelings-, functionerings- en integratieniveau
  • Nastreven van een optimaal geïntegreerd totaalfunctioneren van de cliënt door het opvolgen en eventueel ingrijpen in de verschillende ontwikkelings- en functioneringsgebieden met name
   • lichamelijke ontwikkeling
   • motoriek en psychomotoriek
   • perceptie
   • taal en communicatie
   • sociaal-emotionele ontwikkeling
   • zelfstandigheid
   • cognitieve functies en vaardigheden
   • schooltechnische vaardigheden
   • bevorderen van de motivatie tot leren en verbeteren
   • integratie in netwerken

   

  Omgevingsgerichte doelstellingen

  Met omgeving worden zowel het gezin als de ruimere leefomgeving (school, werk, familie, vrienden) bedoeld. Doelstellingen zijn het begeleiden van het verwerkings- en aanvaardingsproces, het opbouwen van inzicht in de problematiek, het aanleren van op het probleem afgestemde (opvoedings-) vaardigheden, het ondersteunen bij overleg en samenwerking met de school of het werk, het leren aanwenden van hulpmiddelen.

 

De missie, visie en waarden worden als volgt kenbaar gemaakt:

 • aan de cliënt: via de brochures van het Centrum
 • via mondelinge informatie
 • via de website : www.stappie.be
 • aan het personeel: via het kwaliteitshandboek en het interne netwerk
 • aan derden: via de brochures van het Centrum en via de webstek

 

De directie engageert zich om de objectieven ten aanzien van de verschillende doelgroepen jaarlijks te evalueren en indien nodig bij te sturen. Zie procedure 4.6.14 Zelfevaluatie door de organisatie

Geschreven referentiekader

Elke hulpvraag moet ernstig worden genomen.

Alle medewerkers engageren zich ten volle om een effectief en efficiënt antwoord te bieden op de hulpvraag.

Zij streven daartoe naar een optimale inzet van deskundigheid en middelen.

Zij verbinden zich daarbij tot respect voor de eigen waarden, de eigen cultuur en de privacy van elke cliënt.

Een effectief en efficiënt antwoord betekent:

 • zo snel mogelijk antwoorden of de cliënt informeren wanneer een antwoord kan verwacht worden
 • steeds toetsen of het antwoord voldoet voor de cliënt
 • goede afspraken maken
 • de intake en de diagnostiek deskundig uitvoeren
 • het revalidatieaanbod opstellen, uitvoeren en beëindigen in overleg met de cliënt, zijn familie en de nodige netwerken

 

Optimale inzet van deskundigheid en middelen betekent dat:

Elke medewerker zich engageert om:

 • zijn kennis, zijn psychische en fysieke mogelijkheden – in werkverband – maximaal in te zetten ten bate van de cliënt
 • zijn professionele kennis en kunde te verbeteren, door verdere lectuur, bijscholing, vorming en overleg met collega’s
 • de meest efficiënte technieken, apparaten en hulpmiddelen te gebruiken
 • zijn collega’s met respect te bejegenen

Stappie vzw engageert zich om:

 • de beste medewerkers aan te trekken
 • de medewerkers te helpen bij hun streven naar continue verbetering van de hulpverlening door voldoende kansen te bieden tot bijscholing en vorming
 • binnen haar mogelijkheden van de organisatie de infrastructuur en de middelen aan te bieden aan de medewerkers waarbij een kwaliteitsvolle hulpverlening kan gerealiseerd worden

 

Respect voor de eigen waarden, de eigen cultuur en de privacy betekent dat elke medewerker:

 • elke cliënt vriendelijk en respectvol begroet en zo snel mogelijk probeert te helpen
 • rekening houdt met de mogelijke invloed(en) van de filosofische, religieuze en culturele waarden van de cliënt
 • de waarden van de cliënt niet beoordeelt of veroordeelt, maar ze respecteert
 • de gegevens van de cliënt discreet behandelt met respect voor de privacy, de deontologie en het beroepsgeheim
 • er (mede) voor zorgt dat de uitwisseling van gegevens omtrent de cliënt met andere personen of netwerken steeds gebeurt in overleg met de cliënt.